wyszukiwarka osób pochowanych

<kliknij ikonę aby skorzystać z wyszukiwarki osób pochowanych na cmentarzu>

REGULAMIN CMENTARZA PARAFIALNEGO
Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Nawiedzenia N.M.P w Luboszu

Ciała zmarłych powinny być traktowane z szacunkiem i miłością wypływającą z wiary i nadziei zmartwychwstania. Grzebanie zmarłych jest uczynkiem miłosierdzia względem ciała …”
(Katechizm Kościoła Katolickiego, § 2300)

Cmentarz jest świętym miejscem spoczynku osób zmarłych oraz modlitwy, dlatego Kościół otacza je szczególną troską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym oraz dla porządku i utrzymania właściwego stanu estetycznego, powierza się ten cmentarz wraz z ich urządzeniami szczególnej dbałości osób wykonujących na ich terenach prace i odwiedzających groby swoich bliskich oraz zaleca się stosowanie poniższego Regulaminui:

 1. Cmentarz rzymskokatolicki w Luboszu jest cmentarzem wyznaniowym Kościoła Katolickiego, przeznaczonym do pochówku wiernych Kościoła i osób, które wyrażą wolę pochowania na nim z poszanowaniem jego charakteru.
 2. Cmentarz jest miejscem świętym przeznaczonym dla sprawowania kultu publicznego wiary katolickiej, w której zmartwychwstanie umarłych jest nadzieją chrześcijan a nakaz poszanowania ciał zmarłych jest obowiązkiem szczególnym w oczekiwaniu na ich wskrzeszenie, co powierzone jest pieczy władzy kościelnej i wszystkich wiernych, a innym osobom nakazuje uszanowanie tego miejsca.
 3. Właścicielem i zarządcą (administratorem) cmentarza jest parafia rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia N.M.P w Luboszu, na której spoczywa obowiązek zachowania katolickiego charakteru cmentarza i jego utrzymanie zgodnie z przeznaczeniem.
 4. Czynności zarządu i bieżącą administrację wykonuje Proboszcz Parafii.
 5. Czynności zarządu, o których mowa w pkt. 4, obejmują w szczególności:
  1. przydzielanie miejsca do urządzenia grobu;
  2. przyjmowanie opłat cmentarnych za użytkowanie miejsc grzebalnych oraz innych opłat związanych z funkcjonowaniem cmentarza;
  3. prowadzenie dokumentacji cmentarza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów (Dz. U. z 2001 r,, Nr 90, poz. 1013 ze zm.).
 6. W imieniu zarządcy, czynności administracyjne na cmentarzu może wykonywać wyznaczona przez Proboszcza osoba.
 7. Cmentarz jest otwarty od świtu do zmroku.
 8. Na terenie cmentarza zakazuje się w szczególności:
  1. zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca, w tym używania radioodbiorników;
  2. samowolnego wykonywania usług kamieniarskich;
  3. ustawianie ławek, ogrodzeń, układanie pozbruku, chodników, sadzenia drzew/krzewów bez zezwolenia zarządcy;
  4. wysypywania odpadów poza pojemniki do tego przeznaczone,
  5. przebywania w stanie nietrzeźwym lub spożywania piwa czy alkoholu, palenie papierosów;
  6. wprowadzania zwierząt (nie dotyczy psów przewodników);
  7. prowadzenia działalności handlowej i reklamowej;, akwizycji, rozkładania wizytówek;
  8. zabudowanie grobu wykraczające poza powierzchnią miejsca grzebalnego;
  9. zastawiania i zagospodarowywania przejść między grobami w sposób powodujący utrudnienie w poruszaniu się osób na cmentarzu;
  10. wjeżdżania pojazdami mechanicznymi i konnymi, za wyjątkiem pojazdów firm wykonujących usługi kamieniarskie za zgodą zarządcy;
  11. innych zachowań uwłaczających pamięci zmarłych.
 9. Zarządca cmentarza nie odpowiada za szkody na grobach powstałe na skutek klęsk żywiołowych, czynników atmosferycznych, kradzieży i aktów wandalizmu oraz za rzeczy pozostawione bez nadzoru, a także za szkody nie wynikające z zaniedbania lub zaniechania.
 10. Na użytek niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:
  1. usługi pogrzebowe – rozumie się przez to kopanie, murowanie i zasypywanie grobów, ekshumacje, obsługa uroczystości pogrzebowych i piecza nad ich godnym przebiegiem, eksportację zwłok z miejsca zgonu do miejsca przechowywania, przewóz zwłok w kraju i zagranicą, przechowywanie zwłok, przygotowanie zwłok do pogrzebu, transport zwłok z miejsca przechowywania do kościoła, załatwianie wszelkich spraw związanych z pochówkiem, sprzedaż akcesoriów pogrzebowych;
  2. usługi kamieniarskie – rozumie się przez to wykonywanie wszelkich czynności związanych z budową, montażem, demontażem lub naprawą nagrobka;
  3. grób murowany – rozumie się przez to dół, w którym boki są murowane a nad trumną wykonuje się sklepienie.
  4. grób ziemny – rozumie się przez to dół, w którym chowa się trumnę ze zwłokami i zasypuje ziemią wydobytą z tego dołu.
  5. grób urnowy – rozumie się przez to rodzaj grobu murowanego lub ziemnego o określonych wymiarach
 11. Poza usługami pogrzebowymi pozostałe czynności związane z pogrzebem mają charakter religijny i stanowią posługę duszpasterską.
 12. Liturgia pogrzebu w obrządku rzymskokatolickim obejmuje nabożeństwo w kościele, procesję do grobu i złożenie ciała w grobie.
 13. Przyjęcie zmarłego do pogrzebu odbywa się na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 31styczna 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 ze zm.) i po:
  1. udokumentowaniu prawa do grobu poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego wyznaczenie miejsca grzebalnego i po wniesieniu opłat cmentarnych (pokładne),
  2. złożeniu w kancelarii parafialnej karty zgonu zarejestrowanej w Urzędzie Stanu Cywilnego.
 14. Przy zgłaszaniu pochówku, rodzina zmarłego obowiązana jest uzgodnić z zarządcą cmentarza wybór firmy pogrzebowej.
 15. Podczas liturgii pogrzebowej obowiązuje zakaz otwierania trumny, zgodnie z § 6 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z (Dz. U. z 2001 r., Nr 153, poz. 1783).
 16. Do załatwienia formalności związanych z organizacją liturgii pogrzebu osoba uprawniona do pochowania może upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną przez złożenie zarządcy stosownego oświadczenia.
 17. Prawo do pochówku na cmentarzu parafialnym mają parafianie parafii p.w. Nawiedzenia N.M.P w Luboszu oraz – zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1169 ze zm.)członkowie innych wyznań i religii oraz osoby niewierzące zamieszkujące na terenie parafii. Za zgodą zarządcy możliwe jest chowanie katolików z innych parafii po przedstawieniu zaświadczenia z parafii zamieszkania.
 18. Na cmentarzu urządza sie groby (w miarę możliwości i uwarunkowania podłoża):
  1. ziemne pojedyncze, podwójne;
  2. głębinowe – przeznaczone do pomieszczenia dwóch trumien ułożonych piętrowo;
  3. murowane (grobowce) – pojedyncze, podwójne lub głębinowe pojedyncze, podwójne;
  4. groby urnowe.
 19. Na cmentarzu z uwagi na oszczędność i ograniczoną liczbę miejsc preferuje się wykonanie grobów głębinowych.
 20. Usytuowanie grobu i nagrobka musi być zgodne z istniejącym porządkiem zagospodarowania cmentarza (wytyczonym planem pól grzebalnych), a jego wymiary winny być zgodne z obowiązującymi przepisami.
 21. Wymiary i parametry grobów określa Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków (Dz. U. z 2008 r., Nr 48, poz. 284).
 22. Wykopane lub wymurowane przez firmę pogrzebową groby muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków, za co firma wykonująca usługi pogrzebowe ponosi odpowiedzialność.
 23. Grób powinien być czytelnie oznakowany, posiadać umieszczoną w widocznym miejscu informację z imieniem i nazwiskiem osoby zmarłej i datą zgonu.
 24. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na grobie, jak również  w jego otoczeniu spoczywa na założycielu grobu lub jego dysponencie. Na nich też ciąży obowiązek indywidualnego ubezpieczenia grobu.
 25. Nie ma możliwości wykupywania i rezerwowania miejsc pod przyszłe pochówki.
 26. Do dysponowania miejscem w grobie przeznaczonym do pochowania więcej niż jednej osoby, uprawnieni są krewni zmarłego spoczywającego w tym grobie wg kolejności podanej w art. 10 ustawy z dnia 31styczna 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
 27. Groby nie mogą być przedmiotem obrotu prywatnego.
 28. Nie zezwala się na murowanie ścian w grobie ziemnym już istniejącym, a tym samym przekształcanie grobu ziemnego w grób murowany.
 29. W grobie ziemnym przed upływem 20 lat możliwe jest dochowanie urny z prochami.
 30. Pokładne (opłata za miejsce do pochówku) to opłata składana zarządcy cmentarza w chwili powstania nowego grobu lub użycia miejsca w grobie głębinowym, przyznająca prawo do użytkowania tego miejsca przez okres 20 lat.
 31. Przez dokonanie opłaty za miejsce do pochówku nie nabiera się praw własności do opłaconego miejsca, lecz jedynie prawa do jego użytkowania.
 32. Określenie wysokości opłat cmentarnych (pokładne) należy do zarządcy cmentarza, po wcześniejszej konsultacji z Parafialną Radą Ekonomiczną i określana jest przez zarządcę z uwzględnieniem kosztów utrzymania cmentarza i zwyczajów miejscowych.
 33. Opłatę za miejsca do pochówku uiszcza się minimalnie na okres 20 lat. Po tym okresie przedłużenie może być dokonywane na kolejnych 20 lat lub na okresy krótsze, przynajmniej 5-letnie. Opłatę za przedłużenie miejsca do pochówku można uiścić nie wcześniej niż jeden rok przed upływem terminu obowiązywania dotychczasowej opłaty.
 34. Prolongata to ponowna opłata za prawo do użytkowania miejsca na cmentarzu, składana Zarządcy cmentarza po upływie 20 lat od dnia ostatniego pochówku w danym miejscu.
 35. Opłatę za przedłużenie miejsca do pochówku w imieniu dysponenta może dokonać inna osoba, co nie czyni tej osoby dysponentem tego grobu.
 36. Dotychczasowe prawo do grobu wygasa od momentu i na skutek zaistnienia prawa innej osoby do pochowania zwłok w tym grobie. Jednak dopóki Zarządca cmentarza nie rozporządził miejscem i inna osoba nie nabyła prawa do grobu w tym miejscu, można skutecznie zgłosić zastrzeżenie i uiścić opłatę przedłużając prawo do grobu na okres kolejnych 20 lat.
 37. Prawo do użytkowania grobu nie może być przekazane osobom trzecim, bez zgody zarządcy cmentarza.
 38. Upływ okresu 20 lat powoduje, że grób może być przeznaczony do ponownego pochówku, tzn. zarządca cmentarza może przekazać to miejsce innej osobie, celem pochowania innego zmarłego (grób kwalifikuje sie do likwidacji, co jest zgodne z art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych).
 39. Do ponownego pochowania nie mogą być użyte groby:
  1. mające wartość pamiątek historycznych lub wartość artystyczną,
  2. groby wojenne.
 40. Rezygnację z dalszego użytkowania grobu zgłasza się u zarządcy cmentarza.
 41. W przypadku ekshumacji zwłok lub szczątków przed upływem terminu, na jaki uiszczono opłatę za udostępnienie miejsca do pochówku, opłata ta nie podlega zwrotowi.
 42. Wpływy z pokładnego z prawem na ustawienie nagrobków oraz prolongat i rezerwacji miejsc są przeznaczone na inwestycje cmentarne i parafialne, a w szczególności na koszty wywozu i składowania śmieci, utrzymania porządku na cmentarzu, na opłaty za wodę, energię elektryczną oraz, ubezpieczenie cmentarza.
 43. Ekshumacja zwłok i szczątków zmarłego może nastąpić wyłącznie na zasadach określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków oraz Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi z dnia 7 grudnia 2001 r., pod sankcją odpowiedzialności przewidzianej przez przepisy prawa.
 44. Zabronione jest samodzielne dokonywanie ekshumacji szczątków.
 45. Usługi kamieniarskie na cmentarzu mogą być wykonywane wyłącznie po uzyskaniu zgody zarządcy cmentarza, w dni robocze oraz w sobotę w godzinach otwarcia cmentarza. Usługi kamieniarskie nie mogą być wykonywane w niedziele i święta kościelne oraz od 29 października do 4 listopada.
 46. Świadczący usługi kamieniarskie zobowiązani są do zachowania czci wobec osób zmarłych oraz powagi miejsca kultu religijnego, a w szczególności swoimi działaniami nie mogą w jakikolwiek sposób zakłócać przebiegu uroczystości pogrzebowych.
 47. Usługi kamieniarskie mogą być świadczone przez wykonawców po przedstawieniu projektu zagospodarowania grobu i jego otoczenia i po uprzedniej akceptacji jego projektu przez zarządcę. Projekt zagospodarowania grobu i jego otoczenia może obejmować jedynie wymiar placu miejsca grzebalnego, który został określony w pokwitowaniu na grób.
 48. Kształt nagrobków, pomników lub grobowców, umieszczone na nich napisy i użyta symbolika nie mogą naruszać wyznaniowego charakteru cmentarza.
 49. Opiekun grobu zobowiązany jest powiadomić proboszcza o zamiarze postawienia nagrobka i przedstawić jego projekt (zawierający ogólny wygląd, wymiary zewnętrzne oraz napisy).
 50. Na grobach można ustawiać nagrobki o wymiarach nieprzekraczających granic powierzchni grobu.
 51. Na nagrobku winien być umieszczony znak chrześcijańskiej wiary. Napisy na nagrobkach powinny odzwierciedlać prawdy chrześcijańskiej wiary i nawiązywać do Pisma Świętego.
 52. Zarządca cmentarza może odmówić wyrażenie zgody na wykonanie prac wykonawcami nie gwarantującymi profesjonalnego i sumiennego wykonania usługi.
 53. Wykonawcy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty wyrządzone w mieniu cmentarza i osób trzecich oraz zobowiązani są do naprawienia wyrządzonej przez siebie szkody i zadośćuczynienia osobom poszkodowanym. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za działania i zaniechania swoich pracowników, realizujących prace i usługi na terenie cmentarza.
 54. Wykonawcom usług kamieniarskich zabrania się zastawiania dróg i przejść pojazdami, pojemnikami, materiałami budowlanymi i sprzętem oraz pozostawiania nieuporządkowanego terenu. Przygotowanie zapraw murarskich może odbywać się tylko w specjalnych pojemnikach.
 55. Po wykonanych usługach kamieniarskich zabrania się pozostawiania na terenie cmentarza krzyży, symboli religijnych i innych elementów nagrobków.
 56. Zabrania się wrzucania gruzu i odpadów po usługach kamieniarskich do pojemników ustawionych na cmentarzu lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie.
 57. W sprawach nie uregulowanych mniejszym regulaminem maja zastosowanie przepisy:
  1. ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych;
  2. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2001 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji grobów;
  3. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi;
  4. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.
 58. Regulamin publikuje się na tablicy ogłoszeń na cmentarzu i jest do wglądu dla osób zainteresowanych w Biurze Parafialnym.

Niniejszy Regulamin wprowadzono na podstawie art. 2 i art. 45 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U. z 2013 poz. 1169 ze zm.), w związku z art. 8 ust. 3 , art. 23 i art. 24 Konkordatu miedzy Stolicą Apostolską i Rzeczypospolitą Polską podpisanym w Warszawie dnia 28 lipca 1993r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 51, poz. 318) oraz na podstawie przepisów art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 31styczna 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (t. j. Dz. U. z 2011r., Nr 118, poz. 687 ze zm.).